Processos de Selecció

Processos de selecció 2019

D’acord amb la necessitat de proveir, en règim de contractació laboral, els següents perfils: un/a auxiliar de biblioteca, un/a auxiliar administrativa, un/a tècnic/a mig econòmic laboral i un/a tècnic/a d’administració general a l’Ajuntament de Garriguella.

I de conformitat amb l’Acord de Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2019, on s’obria l’oferta d’ocupació pública per l’exercici 2019, i en compliment del que disposen els articles 56 i següents del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, s’anuncia l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2019 de l’Ajuntament de Garriguella.

Amb tot això, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Garriguella,  per acord de data 7 de març de 2019, va aprovar les bases i les convocatòries de concurs-oposició per a la provisió d’un/a auxiliar de biblioteca, un/a auxiliar administrativa, un/a tècnic/a mig econòmic laboral i un/a tècnic/a d’administració general (ANUNCI DOGC aquí).


PERSONAL FUNCIONARI

 

Denominació del Lloc de Treball: Tècnic/a Administració General/Adjunt a Secretaria

Àmbit orgànic: Serveis Generals

Escala: Administració General

Subescala: Tècnica

Grup: A1

Forma de provisió: Concurs oposició

Bases: BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA, D’UNA PLAÇA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA, LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL-ADJUNT A SECRETARIA, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL A1, A L’AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA

Anunci BOPG – TAG


PERSONAL LABORAL

 

Denominació del Lloc de Treball: Tècnic/a mig econòmic/laboral

Àmbit orgànic: Serveis Generals

Escala: Administració General

Subescala: Tècnica

Grup: A2

Forma de provisió: Concurs oposició

Bases: BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM LABORAL, D’UNA PLAÇA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA TÈCNICA, LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MIG ECONÒMIC/LABORAL, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL A2, A L’AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA

Anunci BOPG – Tècnic mig Econ.-laboral


Denominació del Lloc de Treball: Auxiliar de Biblioteca (jornada reduïda)

Àmbit orgànic: Serveis a les Persones

Escala: Administració Especial

Subescala: Serveis especials

Grup: C1

Forma de provisió: Concurs oposició

Bases: BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM LABORAL, D’UNA PLAÇA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, LLOC DE TREBALL AUXILIAR DE BIBLIOTECA (JORNADA REDUÏDA), SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL C1, A L’AJUNTAMENT DE GARRIGUELL

Anunci BOPG – Auxiliar de biblioteca


Denominació del Lloc de Treball: Auxiliar administratiu/va

Àmbit orgànic: Serveis Generals

Escala: Administració General

Subescala: Administrativa

Grup: C2

Forma de provisió: Concurs oposició

Bases: BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM LABORAL, D’UNA PLAÇA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, LLOC DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, SUBGRUP DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL C2, A L’AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA

Anunci BOPG – Auxiliar Administratiu

Tenint en compte que els anuncis són en data de 13 de març de 2019 que les sol·licituds per a participar en les convocatòries anteriors tenen un termini per a presentar-se de 20 dies, la data límit per a presentar la seva candidatura és el 10 d’abril de 2019. I el termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu de Tècnic/a d’administració general-Adjunt a Secretaria finalitza el 18 d’abril.