Ordenances fiscals

MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS

Aplicables a partir de l’anualitat 2020

El passat 2019 s’estimà convenient la modificació de diversos preceptes de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Garriguella. Els aprovats efectivament són els següents:

 

1.- Modificació de l’ordenança núm. 1:

ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIO I RECAPTACIÓ

 

1. Re-enumeració de tota l’ordenança a partir de l’article 15.

 

2. Eliminació de la Oficina de Rendes i Exaccions com a òrgan capacitat, i integració de l’ens supramunicipal delegat en el punt 1 de l’article 18 “Liquidacions tributàries”.

 

3. Ampliació, incorporant l’aplicació de la normativa aplicable corresponent, en el punt 2 de l’article 18 “Liquidacions tributàries”.

 

4. Actualització del precepte legal en el punt 3 de l’article 21 “Autoliquidacions”.

 

5. Eliminació de la Oficina de Rendes i Exaccions com a òrgan capacitat, i integració de l’ens supramunicipal delegat en el punt 1 de l’article 23 “Devolució d’ingressos indeguts”.

 

6. Eliminació de la Oficina de Rendes i Exaccions com a òrgan capacitat, i integració de l’ens supramunicipal delegat en el punt 2 de l’article 24 “Baixes Justificades”.

 

7. Modificació de la persona responsable en l’article 31 “Entrada i reconeixement de finques”.

 

8. Eliminació, a causa d’incongruències legislatives (contrari a la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació), el punt 4 de l’article 47 “Normes Generals”.

 

2.- Modificació de l’ordenança núm. 2:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Es porta a terme la modificació consistent en:

 

1.-  Es modifiquen els subjectes bonificats, delimitant-ho només als titulars de família nombrosa,  en el punt 1 de l’article 6 “Bonificacions de caràcter potestatiu”, amb el redactat següent:

 1. Tindran dret a la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

 

3.- Modificació de l’ordenança núm. 7:

ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS DIVERSOS

Es porten a terme les sis modificacions següents a l’article 4 de “Quotes i tarifes”:

1.-  S’elimina l’apartat 4 de l’Epígraf 1 de l’article 4 “Quotes i tarifes”, amb el següent redactat:

 

 1. Contenidor de rebuig exclusiu per a un sol usuari particular o activitats (1 unitat) …………………………………………………………………………….. 1.409 €/any

 

2.- Es modifica l’apartat 1.2 de l’Epígraf 1 de l’article 4 “Quotes i tarifes”, per tal de demostrar la correcte utilització i concedir la bonificació, queda redactat de la següent manera:

      1.1 Bonificacions: Els subjectes passius que disposin al seu habitatge d’un sistema de compostatge casolà que afavoreixi la reducció de les deixalles i el reciclatge dels residus generats a la pròpia llar gaudiran indefinidament d’una bonificació a la quota del 10%, amb el benentès que es demostri la seva correcta utilització previ informe anual del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

 

3.- Es modifica l’apartat 1.3 de l’Epígraf 1 de l’article 4 “Quotes i tarifes”, la confecció dels padrons corresponents es duran a terme anualment i no trimestralment, el redactat serà el següent:

      1.2 Padró: Els padrons corresponents a la taxa per recollida i eliminació d’escombraries de cobrament periòdic es confeccionaran anualment.

 

4.- Es modifica el segon apartat de l’Epígraf 2 de l’article 4 “Quotes i tarifes”, eliminant la tarifa de manteniment (15,50 euros), quedant amb el contingut següent:

Epígraf 2.Per a la utilització del servei de clavegueram:

 

 • Per a l’autorització de connexió a la xarxa de clavegueram: 400,00 €.

 

5.- Es modifica l’Epígraf 4 de l’article 4 “Quotes i tarifes” afegint una nova modalitat de concessió i una nova taxa per expedir drets funeraris, quedant amb el contingut següent:

Epígraf 4. Per a la utilització dels serveis de cementiri municipal:

 

 1. Per a la concessió de drets funeraris pel termini de 50 anys:

1.1 Concessió de nínxols nous………………………………………………… 530,00 €

1.2 Concessió de nínxols temporals (mínim per 2 anys)…………….. 10,60 €/any

1.3 Concessió de columbaris per 50 anys…………………………………. 250,00 €

Drets conservació del cementiri:

       – per cada panteó……………………………………………………………. 25,00 €

       – per cada nínxol…………………………………………………………….. 11,50 €

       – per cada capella…………………………………………………………… 35,00 €

       – per cada columbari……………………………………………………….. 11,50 €

 1. Taxes per a l’enterrament dels pobres de solemnitat……………. 0,00 €
 2. Drets d’expedició del títol funerari……………………………………… 12 €

 

6.-  Incorporació del nou Epígraf 6 de l’article 4 “Quotes i tarifes” sobre la neteja i manteniment de finques urbanes i no urbanes, quedant amb el contingut següent:

 

Epígraf 6. Per a la neteja i manteniment de finques urbanes i no urbanes:

 

En cas que no ho faci el propietari i l’Ajuntament se’n faci càrrec subsidiàriament ……………………………………………………………………. 50 €/hora

 

4.- Modificació de l’ordenança núm. 9:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS i CASALET D’ESTIU

Es porten a terme les cinc modificacions consistents en:

1.-  S’afegeixen les tarifes, l’assistència esporàdica i el suplement nadó lactant a l’article 5 “Base imposable i quotes”, quedant amb el contingut següent:

 

Article 5. Base imposable i quotes

El cost real o previsible de l’activitat considerada en la seva globalitat constituirà la base imposable per a la determinació individual de la quota tributària.

Les quotes tributàries es determinaran per unes quantitats fixes, segons l’activitat o servei de que es tracti, d’acord amb les tarifes següents:

 

En general:

 

Matrícula: 120€ tot el curs (de setembre a juliol)

Matrícula 60 € (de març a juliol)

Matrícula 15 € (mes de juliol)

 

Tarifa núm. 1: Horari de 8:00 a 13:00: 140€/mes

Tarifa núm. 2: Horari de 8:00 a 15:00: 170€/mes

Tarifa núm. 3: Horari de 8:00 a 17:00: 200€/mes

Tarifa núm. 4: Horari de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00: 170€/mes

 

Assistència esporàdica de 15:00 a 17:00: 8€/dia

Suplement nadó lactant: 20€/mes

 

Menjador

a) Menjador per a fixes:

 • Setembre: 80€/mes
 • Octubre a juliol: 120€/mes

b) Menjador per a esporàdics: 10€/dia

 • Les quotes mensuals NO es poden fragmentar en funció de l’horari d’assistència a la Llar.
 • Igualment, l’alta o baixa un cop començat el mes NO suposa una reducció de la quota a pagar.
 • La baixa de l’alumne/a s’haurà de comunicar a l’Ajuntament amb un mes d’antelació.

 

2.-  S’afegeix la tarifa núm.4 a l’article 6 “Casalet d’estiu”, quedant amb el contingut següent:

 

Article 6.- Casalet d’estiu

El mes d’agost s’organitza un servei, si s’escau, de Casal d’estiu a la Llar d’Infants Arrels.

 

Les tarifes són les següents:

 

Matrícula: 15€/mes

Tarifa núm. 1: Horari de 8:00 a 13:00: 140€/mes

Tarifa núm. 2: Horari de 8:00 a 15:00: 170€/mes

Tarifa núm. 3: Horari de 8:00 a 17:00: 200€/mes

Tarifa núm. 4: Horari de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00: 170€/mes

 

Assistència esporàdica de 15:00 a 17:00: 8€/dia

Suplement nadó lactant: 20€/mes

 

Menjador

 

Menjador per a fixes: 120€/mes  

Menjador per a esporàdics: 10 €/dia

 

 

3.- Es modifica la paraula reducció per bonificació, a l’article 7 de “Bonificacions” quedant amb el contingut següent:

 

Article 7.- Bonificacions

En el supòsit que assisteixin al centre, en el mateix curs escolar, dos o més germans, i/o en el supòsit de família nombrosa, s’aplicarà una bonificació del 10% sobre les tarifes de matrícula i mensualitat, excepte en els serveis de menjador i els serveis extraordinaris. Aquesta bonificació s’aplicarà únicament a partir del primer germà que s’incorpori al centre després de l’inicialment inscrit.

 

4.- Es modifica el tempo d’efectuació del pagament l’article 10 “Pagament”, quedant amb el contingut següent:

 

Article 10.- Pagament

El pagament de la taxa, en el cas de les tarifes mensuals, s’efectuarà dins els quinze primers de cada mes, i les tarifes corresponents a prestació de serveis eventuals després de la prestació del servei, el mes següent.

Les quotes del servei de menjador s’emetran al mes següent.

Es descomptarà el menjador al tercer dia d’absència de l’alumne únicament per motius de malaltia presentant justificació mèdica.

Les quotes mensuals NO es poden fragmentar en funció de l’horari d’assistència a la Llar.

Igualment, l’alta o baixa un cop començat el mes NO suposa una reducció de la quota a pagar.

El pagament es podrà fer efectiu per qualsevol dels instruments previstos en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació.

 

5.- Es modifica el termini del curs i un canvi formal en l’elaboració del precepte de l’article 12 “Vigència”, quedant amb el contingut següent:

 

Article 12. Vigència

La present Ordenança Fiscal serà d’aplicació durant el curs vigent, de setembre a juliol, tenint en compte que durant el mes d’agost a les instal·lacions s’hi oferirà, si s’escau, el servei de Casalet- i seguirà vigent fins que no se n’acordi la modificació o derogació expressa.

 

La normativa relativa a la meritació, gestió, recaptació, infraccions i bonificacions de la Llar d’Infants serà l’aplicada al Casalet.