Ordenances fiscals

NOVES ORDENANCES FISCALS 2018

L’1 de gener van entrar en vigor les 13 ordenances fiscals de Garriguella per a aquest 2018. Al plec normatiu, publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província, hi trobareu els principals tributs, taxes i preus públics que s’implementaran en el present exercici.
El projecte d’Ordenances va ser aprovat en sessió plenària, el passat 30 d’octubre, i després de 30 dies hàbils d’informació pública i cap al.legació, es va aprovar definitivament i publicar al BOP.