Modificació de Normes Subsidiàries i d’altres afectacions

Fins el 17 d’abril de 2022 es trobaran suspeses cautelarment les tramitacions de projectes d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable, plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable, llicències d’activitats i d’edificacions d’obra de nova planta en l’àmbit del sòl no urbanitzable de Garriguella, relatives al següent abast:


– Les relacionades amb la instal·lació per a la producció d’energies renovables (molins de vent i plaques fotovoltaiques).
– Moviments de terres i tala d’arbres o masses arbòries.
– Obertura de camins.

Amb excepció de les següents: 

– Les instal·lacions d’energies renovables que es promoguin per autoconsum.
– Els moviments de terres per motius de reparació i/o manteniment de camins, passos o lleres.

Trobareu més informació AQUÍ.

Trobareu el plànol de l’àmbit de suspensió AQUÍ

L’edicte d’exposició al públic AQUÍ