Sessió Extraordinària de Ple pel 14 d’abril

Pel proper dimecres es convoca Sessió Extraordinària de Ple

Des d’aquest Ajuntament s’ha vist adient convocar una Sessió Extraordinària de Ple pel 14 d´abril de 2021 a les 20:00 hores de forma telemàtica. S’hi tractaran els assumptes que s’indiquen a continuació:

1.- PROPOSTA ACORD DACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DE CONTROL INTERN DE L’EXERCICI 2020
2.- PROPOSTA ACORD DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL INTERN EXERCICI 2021

3.- ACORD D’INICI DE L’EXPEDIENT PER A L’ADAPTACIÓ A LES NNSS EN SÒL NO URBANITZABLE A LES DIRECTRIUS DE PAISATGE DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES GIRONINES I EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL SÒL NO URBANITZABLE DE LA SERRA DE RODES I ENTORNS I ACORD DE SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LLICÈNCIES PER A LA IMPLANTACIÓ DE PARCS D’ENERGIA RENOVABLES

4.- MOCIÓ EN SUPORT DE LES ENERGIES RENOVABLES I LA IMPLANTACIÓ DE CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA, PROTECCIÓ AGRÍCOLA I D’EQUILIBRI TERRITORIAL A LA COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

 

Podeu trobar l’edicte corresponent aquí.