ORDENANCES FISCALS 2020

NOVES ORDENANCES FISCALS 2019

El 12 de desembre han entrar en vigor les 14 ordenances fiscals de Garriguella per a aquest 2020. Al plec normatiu, publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província, hi trobareu els principals tributs, taxes i preus públics que s’implementaran en el present exercici.
El projecte d’Ordenances va ser aprovat en sessió plenària, el passat 16 d’octubre, i després de 30 dies hàbils d’informació pública i cap al·legació, s’han aprovar definitivament i publicar al BOP.

 

NÚM. 1: ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Núm. 2: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Núm. 3: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 

Núm. 4: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

 

Núm. 5: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

 

Núm. 6: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

 

Núm. 7: ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS I PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS DIVERSOS

Núm. 8: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURIDICOADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL

NÚM.  9 : ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS i CASALET D’ESTIU

Núm. 10: ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

 Núm. 11: REGLAMENTACIÓ GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS

Núm. 12: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER A L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL

Núm.13: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER TINENÇA D’ANIMALS

NÚM. 14. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ESTABLIMENT/OBERTURA I MANTENIMENT ANUAL D’UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS DE MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES I ZONES VERDES LLIURES DE VEGETACIÓ SECA I MASSA ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES URBANITZACIONS