Nou Reglament de la biblioteca municipal Bonaventura Carles Aribau de Garriguella

La Biblioteca de Garriguella disposa d’un nou Reglament d’ús

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària el dilluns 25 de març de 2019, va aprovar inicialment el Reglament de la biblioteca municipal “Bonaventura Carles Aribau” de Garriguella. Després de 30 dies d’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província de Girona (disponible AQUÍ), sense presentar-se cap al·legació o suggeriment, s’ha considerat aprovat definitivament el text íntegre següent:

 

REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “BONAVENTURA CARLES ARIBAU ” DE GARRIGUELLA

 

PREÀMBUL

La Biblioteca Municipal de Garriguella va ser creada l’any 1983.

El municipi de Garriguella, com la resta dels municipis catalans, té atribuïdes per Llei les següents competències: crear, regular, organitzar i gestionar les biblioteques de titularitat municipal d’acord amb la normativa aplicable en el territori de Catalunya, així com coordinar i promoure la lectura pública en el municipi.

Per l’exercici de les esmentades competències corresponen als municipis les següents funcions:

 • Fixar els objectius de la biblioteca.
 • Determinar el model de col·lecció i el tipus de serveis que prestarà la biblioteca en funció dels seus objectius i d’acord amb els criteris establerts per la UNESCO.
 • Establir les condicions i la forma d’accés als serveis de la biblioteca.
 • Regular els horaris d’obertura a la biblioteca.
 • Nomenar i contractar el personal.
 • Facilitar les condicions que permetin que la biblioteca pugui operar de manera coordinada i cooperar amb la resta del Sistema de Lectura Pública.

Reconeguda als municipis la potestat reglamentaria i d’autoorganització, mitjançant el present Reglament l’Ajuntament de Garriguella, com a òrgan de govern i administració del municipi, exerceix les competències i les funcions esmentades que en deriven, d’acord amb la normativa aplicable en el territori de Catalunya a les biblioteques públiques municipals. 

TÍTOL PRELIMINAR

OBJECTIUS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Article 1.

En compliment del Mapa de la Lectura Pública de Catalunya i d’acord amb la seva missió de biblioteca pública definida en el Manifest de la UNESCO de 1994 sobre la biblioteca pública, la biblioteca municipal «Bonaventura Carles Aribau de Garriguella» té com a objectiu facilitar tots aquells instruments que ajudin a satisfer la necessitat d’informació, educació i lleure de tots els ciutadans del Municipi.

Constitueix també, un espai de relació i sociabilitat, que garanteix l’accés democràtic a la informació, al coneixement i a la cultura.

Article 2.

La biblioteca municipal és alhora conservadora de patrimoni documental del municipi, per això té un secció de col·lecció local .

Article 3.

La biblioteca municipal oferirà llurs prestacions bàsiques d’acord amb las lleis catalanes que regulin el Sistema Bibliotecari de Catalunya. Aquestes prestacions s’oferiran de manera lliure i gratuïta.

Article 4.

La biblioteca municipal té la voluntat de donar resposta a les necessitats d’aquells que tenen dificultats per a la lectura. Així, dintre de les seves possibilitats, oferirà llibres sonors i altres documents audiovisuals o amb qualsevol altre material imprès, pensats per a facilitar la lectura.

Article 5.

Els fons existents a la biblioteca són de lliure accés i susceptible d’ésser deixats en préstec. Això no obstant, quan sigui necessari per raons de seguretat i conservació, es podrà limitar l’accés a una part d’aquests fons.

 

TÍTOL I

ACCÉS A LA BIBLIOTECA

Article 6.

Els serveis que ofereix la biblioteca municipal de Garriguella, es fonamenten en la igualtat d’accés per a tothom, sense tenir en compte l’edat, la raça, el sexe, la religió, la nacionalitat o la classe social.

Article 7.

Els menors de 7 anys només hi poden accedir acompanyats d’un responsable adult. En cas de quedar-se sols en el recinte de la biblioteca, el personal bibliotecari no es responsabilitza del control de la sortida dels menors del centre, així com dels accidents que puguin patir dins del recinte per manca de vigilància d’un adult.

Article 8.

No es pot accedir a la biblioteca amb cap mena de vehicle llevat de persones que utilitzen cadira de rodes o usuaris que vinguin amb cotxets infantils.

La biblioteca no es responsabilitza dels béns personals dels usuaris.

Article 9.

Es restringirà l’accés a la biblioteca a aquelles persones que no respectin les normes que recull aquest Reglament ni les indicacions del personal de la biblioteca En aquests supòsits no es permetrà l’entrada al recinte d’aquestes persones o bé seran expulsades si ja s’hi troben a dins, d’acord amb les normes que estableix aquest Reglament.

TÍTOL II

PROHIBICIONS

Article 10.

A la biblioteca no hi és permès:

 1. Menjar, beure ni fumar. En actes específics i excepcionals com a presentació de llibres, conferències o recitals, serà permès la degustació de tastets i/o begudes.
 2. Malmetre qualsevol document de la biblioteca.
 3. Alterar l’ordre de la biblioteca o no mantenir una actitud adequada.
 4. Dur el telèfon mòbil connectat i/o parlar per telèfon mòbil.
 5. Parlar en veu alta de tal manera que molesti a la resta d’usuaris.
 6. Qualsevol altre acció que pertorbi   el bon funcionament de la biblioteca.

Article 11.

Els usuaris que incompleixin l’article anterior podran ser expulsats immediatament del recinte pel personal de la biblioteca. 

 

TÍTOL III

SERVEI DE CONSULTA I PRÉSTEC

Article 12.

Tot el fons de la biblioteca és de lliure accés i susceptible d’ésser deixat en préstec, llevat dels supòsits que s’indiquen en l’article següent.

Article 13.

Quan sigui necessari per raons de seguretat i conservació, que seran apreciades per la Junta de Govern Local a proposta de la direcció de la biblioteca, es podrà limitar l’accés d’una part del fons.

Article 14.

A banda del que estableix l’article anterior s’exclou d’ésser deixat en préstec el següent material: 

  1. Les obres de referència o consulta habitual com enciclopèdies, atles i diccionaris.
  2. Les obres que el personal de la biblioteca consideri que tenen un valor rellevant i no poden sortir del recinte, com ara llibres antics i rars i obres curioses.
  3. Els diaris del mes en curs.
  4. Els últims números de cada revista.

Article 15.

Els punts de lectura o seients són concebuts per la consulta del fons de la biblioteca. Té preferència aquesta utilització per sobre de l’estudi del material propi (apunts, llibres de text, etc.) del usuaris.

Article 16.

Per gaudir del servei de préstec cal presentar el carnet d’usuari de la biblioteca. Aquest carnet serà expedit a la mateixa biblioteca a petició de l’interessat, si aquest fos menor d’edat la sol·licitud haurà d’ésser formulada pel seu representant legal. També serà vàlida la presentació d’un carnet de qualsevol altra biblioteca integrada en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

Article 17.

El carnet d’usuari és personal i intransferible, la seva primera expedició és gratuïta. En cas de pèrdua s’abonarà la quantitat de 2 euros per fer un duplicat. El carnet d’usuari serveix per tot el Sistema de Lectura Pública de Catalunya i   en qualsevol de les biblioteques incloses en l’esmentat Sistema.

Article 18.

El servei de préstec és gratuït. El personal bibliotecari podrà decidir el nombre de documents que es poden treure en préstec quan es tracti de novetats. Es considera novetat aquell document que s’hagi incorporat al fons de la biblioteca en els darrers tres mesos.

Article 19.

Els terminis de préstec del material que integra el fons de la biblioteca són de 30 dies hàbils. La prorroga només serà autoritzada sempre que els materials de que es tracti no siguin novetat i no siguin objecte de treballs de grup i/o escolars, o de demanda massiva.

Article 20.

La prorroga només serà autoritzada sempre que els materials de que es tracti no siguin novetat i no siguin objecte de treballs de grup i/o escolars, o de demanda massiva.  Les pròrrogues esmentades a l’article anterior es poden sol·licitar per telèfon, correu electrònic.

Article 21.

La biblioteca requerirà als usuaris que no hagin retornat els fons en préstec en el període de temps establert perquè ho facin immediatament. Mentre tan els hi serà bloquejat el seu carnet d’usuari.

 

TÍTOL IV

ÚS D’ORDINADORS, FOTOCOPIADORA

Article 22.

Cada usuari tindrà un temps màxim per a utilitzar els ordinadors. La seva durada serà la que permetin les condicions tècniques dels programes informàtics del Sistema de Lectura Pública que a tal efecte s’instal·lin en els ordinadors de la biblioteca.

Article 23.

La utilització dels equips de reproducció d’imatges i de so es farà de manera individualitzada amb auriculars. Només es podran reproduir elements existents a la biblioteca i s’haurà de respectar el torn dels usuaris.

Article 24.

La connexió a Internet és gratuïta. Els ordinadors es poden utilitzar per a fer treballs, consultar material audiovisual i connectar-se a Internet. La connexió a Internet i la seva durada, es farà d’acord amb les condicions tècniques dels programes informàtics del Sistema de Lectura Pública instal·lats en els ordinadors de la biblioteca.

Article 25.

La biblioteca no es fa responsable de les adreces d’Internet que visitin els usuaris menors d’edat.

Article 26.

Només es poden fotocopiar aquells documents de la biblioteca que no es poden treure en préstec. Els usuaris hauran de pagar els fulls que imprimeixin o fotocopiïn al preu que fixi l’ordenança fiscal corresponent.

Article 27.

Els menors de 12 anys no podran utilitzar els ordinadors sense la supervisió d’un adult.

Article 28.

Els nens entre 12 i 16 anys hauran de presentar un escrit d’autorització signat pels seus pares o representants legals per poder gaudir dels aparells que regula aquest títol.

 

TÍTOL V

DONACIÓ DE FONS

Article 29.

La biblioteca avaluarà les obres que s’ofereixin en donació d’acord amb els criteris que determinin els serveis de suport a la lectura pública de la Generalitat de Catalunya.

Article 30.

La donació de documents es regirà per la legislació que en sigui d’aplicació. La persona que faci un donació a la biblioteca cedeix tots els drets sobre els béns donats perquè la biblioteca els destini a la finalitat que estimi convenient. Les donacions sotmeses a condició o mode de caràcter onerós, requeriran acord d’acceptació adoptat pel Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta dels seus membres.

Article 31.

Les donacions s’acompanyaran sempre d’una relació de cadascun dels documents que les integren, dels quals se’n farà una descripció detallada que indiqui el títol, autor, lloc, any d’edició i estat del document. Aquesta relació s’haurà de lliurar a la biblioteca abans de fer la entrega del fons donat juntament amb un escrit de donació, per tal de que el personal de la biblioteca pugui determinar si es tracta d’un fons adient de ser incorporat a la biblioteca.

  

TÍTOL IX

DANYS, INFRACCIONS I SANCIONS

Article 32.

Els danys causats de manera intencionada o la sostracció de qualsevol material pertanyent al fons de la biblioteca, s’han de comunicar a la direcció perquè tingui els efectes corresponents.

Article 33.

Quan un usuari observi que un document deixat en préstec està deteriorat o malmès cal que informi al personal de la biblioteca. El deure de l’usuari és retornar el document en les mateixes condicions que se’l va emportar.

Article 34.

Els usuaris que retornin un document malmès o no el retornin estan obligats a restituir-lo per un altre d’idèntic sempre que sigui possible, o si aquest està exhaurit, per un de semblant, previ acord amb la direcció de la biblioteca.

 Article 35.

En cas de no poder o no voler comprar un exemplar nou, es requerirà a l’usuari perquè aboni l’import del document manllevat a la biblioteca. Si l’usuari es nega a complir l’obligació anterior l’import corresponent li serà exigit per l’Ajuntament per la via jurisdiccional corresponent, i a més a més la Junta de Govern Local, a proposta de la direcció de la biblioteca, li podrà prohibir l’accés a la biblioteca així com suspendre el carnet d’usuari lliurat al seu nom.

Article 36.

Es considerarà falta lleu:

 1. Parlar en veu alta.
 2. Fumar, menjar o beure a la sala de lectura.
 3. Escriure o dibuixar sobre els llibres i demés fons de la biblioteca.
 4. Tornar els fons deixats en préstec amb un retard de dos mesos comptats des de la data del termini màxim determinat.
 5. No col·locar els llibres consultats al seu lloc.
 6. La vulneració de les prohibicions relacionades a       l’article 11 d’aquest Reglament.
 7. Qualsevol altre acció o omissió no tipificada com a falta greu que pertorbi l’ordre i el bon funcionament de la biblioteca.

Article 37.

Es considerarà falta greu:

 1. Qualsevol deteriorament important dels fons.
 2. La destrucció de fons i material de la biblioteca.
 3. L’acumulació de tres faltes lleus.
 4. La suplantació de personalitat.
 5. Tornar els fons amb un retard de més de dos mesos comptats des de la data del termini màxim autoritzat.

Article 37.

Es considerarà falta greu:

 1. Qualsevol deteriorament important dels fons.
 2. La destrucció de fons i material de la biblioteca.
 3. L’acumulació de tres faltes lleus.
 4. La suplantació de personalitat.
 5. Tornar els fons amb un retard de més de dos mesos comptats des de la data del termini màxim autoritzat.

Article 38.

La sanció corresponent per la comissió de faltes lleus consistirà en l’expulsió de la biblioteca durant un període de fins a quinze dies naturals i la inhabilitació per al préstec de fons durant un nombre de dies igual al doble dels que hagin transcorregut de retard en la seva devolució. Aquestes sancions seran aplicades directament pel personal de la biblioteca.

Article 39.

Les sancions derivades de la comissió de faltes greus, seran imposades per la Junta de Govern Local a proposta de la direcció de la biblioteca, i consistiran en l’expulsió de la biblioteca durant un període de fins a sis mesos i la inhabilitació per al préstec de fons durant un nombre de dies igual al doble dels que hagin transcorregut de retard en la seva devolució.

Article 40.

Les sancions regulades als articles anteriors comporten la suspensió del carnet d’usuari del Sistema Públic de Lectura durant el temps que duri la sanció.

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El servei de préstec inclou el préstec interbibliotecari. Aquest servei es regirà per les normes que el regulin, per les normes de la biblioteca prestadora i supletòriament per aquest Reglament.

 

DISPOSICIÓ FINAL

 

El present Reglament que consta de 41 articles i una disposició final, entrarà en vigor una vegada s’hagi aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament i es publiqui íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

 

La direcció de la Biblioteca es reserva el dret d’interpretació d’aquesta normativa en intent de donar més flexibilitat als seus serveis.

 

 

Des de l’Ajuntament demanem un bon ús de les instal·lacions municipals i seguiment de la normativa corresponent.

Més informació aquí: http://www.garriguella.cat/guia-del-poble/biblioteca/seccio/normativa-dus-de-la-biblioteca/