Nou Ban d’Alcaldia

L’Ajuntament de Garriguella insta als propietaris/es de finques amb pous a disposar de mesures de seguretat adequades

Aquest Ajuntament ha tingut coneixement de l’existència de pous oberts, en alguns casos, sense cap mena de protecció i en altres tapats de forma insegura en diversos indrets del terme municipal els quals podrien suposar un risc per a la seguretat de les persones i animals.

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2001 de la Llei d’Aigües les persones propietàries tenen l’obligatorietat de mantenir en condicions òptimes de seguretat tots els pous, aljubs o similars que estiguin situats en finques rústiques. Per això s’insta a les persones propietàries o posseïdores de dites finques per a què procedeixin, de manera immediata, a la senyalització i tancament o segellat dels pous en qüestió, d’una manera adequada per tal d’evitar qualsevol accident, ja sigui de persones com d’animals, essent responsabilitat de les persones propietàries qualsevol incident que pugui succeir, mitjançant el ban d’alcaldia següent:

Així mateix, aprofitem per apel·lar a la col·laboració de tots els veïns/es perquè en el cas de conèixer algun pou sense les mesures de seguretat corresponents, avisi en aquest mateix Consistori (instància genèrica o 972 53 00 93) o bé a l’Agència Catalana de l’Aigua (872 97 50 00).