LLISTAT PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE BIBLIOTECA

Es fa públic que l’Alcaldia d’aquesta Corporació en data 3 de juliol de 2020 ha dictat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a la creació d’una borsa de tècnics/ques auxiliars de biblioteca de Garriguella.

Aquí trobareu adjunt l’EDICTE d’aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a la creació d’una borsa de tècnics/ques auxiliars de biblioteca de Garriguella.

Recordar que els aspirants exclosos tenen un termini de DEU DIES per esmenar les seves sol·licituds aportant els corresponents documents acreditatius, originals o fotocòpies compulsades, i/o presentar les al·legacions o reclamacions que tinguin per convenient.