L’AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA REOBRE LA CONVCATÒRIA PER COBRIR LES PLACES DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUBTITULAR DEL MUNICIPI

Obertes les places de Jutge/essa de Pau Titular i Substitut/a de Garriguella

Havent iniciat els tràmits establerts per a desenvolupar els càrrecs de Jutge de Pau Titular i Substitut de l’Ajuntament de Garriguella mitjançant Decret d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2019 i vista la impossibilitat de nomenar les places, l’Ajuntament de Garriguella obre una nova convocatòria per a cobrir els càrrecs de Jutge/essa de Pau Titular i Substitut/a del municipi pel 2020 – 2024.

Així doncs, tal com disposa l’article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, es procedeix a la convocatòria pública per a cobrir les places que properament quedaran vacants de Jutge/essa de Pau titular i Substitut/a d’aquest municipi:

 • Totes les persones interessades, majors d’edat i no incloses en les causes  d’incapacitat o incompatibilitat que determina la Llei Orgànica del Poder Judicial, podran comparèixer davant l’Ajuntament sol·licitant ser admeses al procediment d’elecció que realitzarà el Ple de la Corporació Local.
 • Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament (presencialment o bé telemàticament), sempre mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • El model d’instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació i també en el següent enllaç: Model instància per a cobrir les places de Jutge/essa de Pau titular i Substitut/a de Garriguella
 • Juntament amb la sol·licitud les persones interessades han d’aportar la següent documentació:
  • Document Nacional d’Identitat
  • Currículum Vítae
  • Declaració Responsable en la qual el/la aspirant declara formalment que no es troba incurs en cap de les causes d’incapacitat establertes a l’art. 303 de la Llei Orgànica 6/85 del Poder Judicial
 • El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona: 23 de febrer de 2020.