L’Ajuntament de Garriguella obra convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de Peó de Brigada i Neteja

Oberta la Convocatòria per a entrar a la borsa de treball de Peó de Brigada i Neteja

Per Acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29 de març de 2021, es va aprovar la Convocatòria i les Bases reguladores que regeixen el procés de selecció d’una Borsa de Treball de Peó de Brigada i Neteja, a fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal de peó de brigada i neteja de l’Ajuntament de Garriguella, i donar cobertura urgent a necessitats organitzatives i possibles necessitats futures.

Les bases que han de regir el procés selectiu han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) i també les trobareu disponibles aquí:

Bases reguladores i de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de peó de brigada i neteja

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Amb les sol·licituds cal acompanyar-hi l’original o fotocòpies compulsades dels documents següents:

– Annex 1 omplert.

– Un currículum vítae actualitzat de la persona.

– Còpia compulsada del DNI, NIE o passaport.

– Còpia compulsada del carnet B1.

– Còpia compulsada o original del títol exigit per participar en la convocatòria.

– Còpia compulsada u original del certificat del nivell A2 de català.

– Justificació documental dels mèrits al·legats, original o còpia compulsada.

 

Important tenir present que els successius anuncis d’aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament (www.garriguella.cat) i en el Tauler d’anuncis.

 

Edicte disponible aquí.

EDICTE BOPG

EDICTE DOGC

 

NOU:

EDICTE d’aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a la creació d’una borsa de Peó de Brigada i Neteja: AQUÍ  Termini per aportar i/o ampliar documentació, per part dels aspirants exclosos: el 18 de maig de  2021.

EDICTE d’admesos i exclosos, nomenament del tribunal i data de les proves selectives: AQUÍ

→ IMPORTANT: La realització de les proves seran el dia 26 de maig de 2021 a les 10.00h, a la Sala Polivalent, havent de portar els aspirants la documentació identificativa. I per aquells aspirants que hagin de fer l’examen de català nivell A2, establir la prova de català també el dia 26 de maig de 2021, però a les 8:30h a la Sala Polivalent. Un cop finalitzades les proves es realitzaran les entrevistes pertinets.

→ FINAL: RESULTATS FINALS: EDICTE de la relació d’aprovats d’una Convocatòria de Procés Selectiu