L’Ajuntament de Garriguella obra a exposició pública l’Aprovació Inicial d’uns expedients de modificació de crèdit

El Ple de l’Ajuntament aprova inicialment els Expedients de Modificació de crèdit

El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de data 16 de setembre de 2019, va aprovar inicialment els Expedients de Modificació de crèdit per Crèdit Extraordinari 2/2019 i 2/2019 així com l’Expedient de Modificació de crèdits per Suplement de Crèdit 1/2019, el qual modifica el Pressupost Municipal de 2019.

De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 38, apartats 1 i 2, en relació amb els articles 20 i 22, del RD 500/1990, i l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’obre un període d’informació pública, per termini de quinze dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, per a què les persones interessades puguin examinar els expedients i presentar-hi al·legacions.

Els acords aprovats són els següents:

 

Transcorregut aquest període de quinze dies, si no s’han presentat reclamacions, els acords inicials esdevindran definitius.

 

Anunci sobre els acords d’aprovació inicial d’uns expedients de modificació_page-0001