L’Ajuntament de Garriguella obra a exposició pública l’Aprovació Inicial d’uns expedients de modificació de crèdit

El Ple de l’Ajuntament aprova inicialment els Expedients de Modificació de crèdit

El Ple d’aquest Consistori, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2020, aprovà inicialment l’expedient de modificació de crèdit pressupostari per transferència de crèdit entre partides de diferent grup de funció núm. 1/2020, per a fer front a les despeses ocasionades per el temporal Glòria; juntament amb l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari núm. 1/2020, relatiu a la compra de material sanitari contra la COVID-19, ambdós modifiquen el Pressupost Municipal de 2020, de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 38, apartats 1 i 2, en relació amb els articles 20 i 22, del RD 500/1990, i l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’obre un període d’informació pública, per termini de quinze dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, per a què les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi al·legacions.
Transcorregut aquest període, si no s’han presentat reclamacions, els acords inicials esdevindran definitius sense necessitat d’adoptar nou acord.

 

Disponibles aquí:

APROVACIÓ DE LA MC CRÈDIT EXTRAORDINARI 1.2020 COMPRA MATERIAL SANITARI PER AL PERSONAL DE L’ AJUNTAMENT COM A MESURA DE PREVENCIÓ DEL CONTAGI DE LA COVID19

APROVACIÓ DE LA MC PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 1.2020 ENTRE PARTIDES DE DIFERENT VINCULACIÓ JURÍDICA PER A DESPESES APROVADES PER ARRANJAMENT DELS DANYS OCASIONATS PEL TEMPORAL GLORIA DE 20 DE GENER

Edicte sobre els acords d’aprovació d’uns expedients de modificació de crèdit