L’Ajuntament de Garriguella inicia el procediment d’elecció del Jutge/essa de Pau Titular i Substitut/a

L’Ajuntament de Garriguella inicia la convocatòria per a cobrir les places de Jutge/essa de Pau Titular i Substitut/a del municipi

Havent finalitzat el termini de 4 anys per al qual va ser nomenada l’actual Jutgessa de Pau i el substitut, l’Ajuntament a iniciat una nova convocatòria per a l’elecció de les posicions en qüestió.

Totes les persones interessades, majors d’edat i no incloses en les causes d’incapacitat o incompatibilitat que determina la Llei Orgànica del Poder Judicial, podran comparèixer davant l’Ajuntament sol·licitant ser admeses al procediment d’elecció que realitzarà el Ple de la Corporació Local.

Podran presentar les sol·licituds en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, electrònicament.

El termini de presentació de sol·licituds és l’1 d’octubre. Juntament amb la sol·licitud les persones interessades han d’aportar la següent documentació:

  • Document Nacional d’Identitat
  • Currículum Vítae
  • Declaració Responsable en la qual el/la aspirant declara formalment que no es troba incurs en cap de les causes d’incapacitat establertes a l’art. 303 de la Llei Orgànica 6/85 del Poder Judicial

 

Aquí trobareu l’Edicte de convocatòria per a cobrir les places de jutge/essa de pau titular i substitut/a. I aquí la rectificació del termini final de presentació de candidatures: Edicte de rectificació del termini.

I aquí un model d’instància per a la sol·licitud i capacitat per a la carrera judicial: MODEL SOL.LICITUD PRESENTACIO NOMENAMENT JUTGE DE PAU 2019