L’AJUNTAMENT DE GARRIGUELLA APROVA LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL BONAVENTURA CARLESC ARIBAU DE GARRIGUELLA

Aprovada la modificació del Reglament de la biblioteca municipal de Garriguella

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de dimecres 16 d’octubre de 2019, va aprovar inicialment la modificació del Reglament de la biblioteca municipal “Bonaventura Carles Aribau” de Garriguella, i s’aprovà definitivament el 31 de desembre de 2019 sense al·legacions.

Les modificacions varen ser en el sentit següent:

1.- Ampliació de l’Article 19, amb el redactat següent:

Article 19. El servei de préstec permet emportar-se un màxim de 30 documents alhora per usuari, fins a 15 llibres, 5 revistes, 5 DVDs i 5 CDs durant un termini de 30 dies. La pròrroga només serà autoritzada sempre que els materials de que es tracti no siguin novetat i no siguin objecte de treballs de grup i/o escolars, o de demanda massiva. Aquesta normativa es podrà modificar per ajustar-se a la normativa i protocols del Sistema de lectura pública de Catalunya, tant a nivell nacional com regional, mitjançant acord de Junta de Govern Local.

2.- Ampliació de l’Article 38, amb el redactat següent:

Article 38. La sanció corresponent per la comissió de faltes lleus consistirà en l’expulsió de la biblioteca durant un període de fins a quinze dies naturals. Les sancions per retard en el retorn de material en préstec s’aplicarà un dia de suspensió en la utilització del servei per dia i document de retard. El termini màxim de suspensió temporal en el servei no podrà ser superior als tres mesos. Un cop acomplert el termini de suspensió s’eliminaran del registre d’usuari les sancions que han motivat la suspensió. Aquestes sancions seran aplicades directament pel personal de la biblioteca.

 

D’aquesta manera el Reglament de la Biblioteca Municipal de Garriguella actualitzat a data de 7 de gener de 2020 és el següent: REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GARRIGUELLA