INFORMACIÓ PÚBLICA: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament en relació a la classificació de l’àmbit d’una part de la finca de Can Trobat

El Ple de l’Ajuntament de Garriguella, en sessió extraordinària de 7 de maig de 2018, ha acordat aprovar inicialment el “Projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament en relació a la classificació de l’àmbit d’una part de la finca de Can Trobat” redactat per l’Arquitecta Adela Geli.

L’expedient i totes les actuacions es sotmeten a informació pública i s’exposen a les dependències administratives de l’Ajuntament de Garriguella (Carrer Sant Ferran, 1) horari d’obertura al públic (De 8 a 14 hores, de dilluns a divendres, excepte el dimecres que és tancat) per tal que puguin ser examinats i presentar-se, en el seu cas, les al·legacions que es considerin convenients, pel termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la darrera publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en el nostre àmbit municipal.