Exposició pública del Compte General del 2017

La Comissió Especial de Comptes ha dictaminat favorablement el Compte General del 2017 de l’Ajuntament de Garriguella, per tant, consegüentment, s’obre un període d’exposició pública:

Emès el corresponent dictamen per part de la Comissió Especial de Comptes, se sotmet a informació pública l’expedient del Compte General de l’Ajuntament de Garriguella de l’exercici econòmic 2017, de conformitat amb l’article 212.3 del RDL 2/2004, Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, perquè en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la publicació del present Edicte, i vuit dies més, es pugui examinar a les dependències administratives d’aquest Ajuntament, des de les 9 fins a les 14 hores, o la web municipal i presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes.
Memòria de l’exercici 2017 disponible aquí: Memòria COMPTE GENERAL 2017.