Exposició pública de l’Aprovació Inicial i canvis de concepte d’uns expedients de Modificació de Crèdit i l’Aprovació del Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Garriguella 2019 – 2020

L’Ajuntament disposa a informació pública l’Aprovació Inicial i canvis de concepte d’uns expedients de Modificació de Crèdit i l’Aprovació del Pla Econòmic Financer 2019 – 2020

El Ple del dilluns 23 de setembre de 2019, en Sessió Extraordinària va aprovar els següents acords, els quals es disposen a informació pública:

En ambdós casos anteriors, de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 38, apartats 1 i 2, en relació amb els articles 20 i 22, del RD 500/1990, i l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’obre un període d’informació pública, per termini de quinze dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, per a què les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi al·legacions.
Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament. Transcorregut aquest període, si no s’han presentat reclamacions, els acords inicials esdevindran definitius sense necessitat d’adoptar nous acords.

Es fa públic sense opció a presentar al·legacions, i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 23.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 26 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària. L’esmentat Pla es troba a disposició del públic, a la seu electrònica d’aquest Ajuntament, des de l’aprovació d’aquest per part del ple municipal i fins a la finalització del seu període de vigència.