Exposició pública de l’Aprovació Inicial de la “Memòria Valorada reforma i millora enllumenat públic”

L’Ajuntament de Garriguella posa a exposició pública la Memòria Valorada Reforma i millora enllumenat públic

La Junta de Govern Local en Sessió Ordinària de 30 de setembre de 2019 va aprovar inicialment la memòria valorada que consta a l’expedient X2019000498 anomenada “Memòria valorada reforma i millora enllumenat públic” en la qual s’hi despleguen dues actuacions: Actuació I – Plaça Església i entorns i Actuació II – c/ Rimbau, c/ Sant Eulàlia i c/ Foment, redactada i signada per l’Arquitecte Assessor Municipal. Vista la concessió de la subvenció per a la dinamització territorial els anys 2018 i 2019, atorgada per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament ha decidit posar a exposició pública per tal d’aprovar definitivament la Memòria valorada relativa a la reforma i millora de l’enllumenat públic, conjuntament també amb el projecte de l’asfaltatge del carrer Baixada de l’Església.

Amb tot això i de conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Durant aquest termini qualsevol interessat pot examinar-ho a les dependències municipals els dies hàbils i en hores d’oficina i al web municipal o bé clicant aquí: Memòria Valorada reforma i millora enllumenat públic. En cas que no se’n presentin, la memòria quedarà aprovada definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.