Exposició pública de l’Aprovació Inicial de la “Memòria valorada asfalt carrer Baixada de l’Església”

L’Ajuntament de Garriguella posa a disposició d’exposició pública la Memòria valorada asfalt carrer Baixada de l’Església

La Junta de Govern Local en Sessió Ordinària de 15 de juliol de 2019 va aprovar inicialment la memòria valorada que consta a l’expedient X2019000492 anomenada “Memòria valorada asfalt carrer baixada de l’Església” amb un pressupost de 6.600,5€ (IVA inclòs), redactada pel tècnic assessor municipal. Vista la concessió de la subvenció per a la dinamització territorial els anys 2018 i 2019, atorgada per part de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament ha decidit posar a exposició pública per tal d’aprovar definitivament la Memòria valorada relativa a l’asfaltatge del carrer Baixada de l’Església i tirar endavant aquest nou projecte.

Amb tot això i de conformitat amb l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. Durant aquest termini qualsevol interessat pot examinar-ho a les dependències municipals els dies hàbils i en hores d’oficina i al web municipal o bé clicant aquí: MEMÒRIA VALORADA ASFALTAT CARRER BAIXADA DE L’ESGLÉSIA. En cas que no se’n presentin, la memòria quedarà aprovada definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.