Exposició pública d’aprovació provisional de diferents modificacions de les Ordenances Fiscals 2020

El Ple de l’Ajuntament de Garriguella, reunit en sessió extraordinària del dia 16 d’octubre de 2019 ha aprovat provisionalment els expedients relatius a la modificació de l’Ordenança Fiscal número 1: Ordenança Fiscal General de gestió, inspecció i recaptació i de les Ordenances Fiscals que han de regir per al proper exercici 2020

De conformitat amb l’article 17 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient romandrà exposat al públic durant un període de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, als efectes que els interessats puguin consultar l’expedient i presentar si s’escau, les oportunes reclamacions.

Si transcorregut el termini – fins el 13 de desembre de 2019 – no s’han presentat reclamacions l’expedient es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del text modificat.

Durant aquest termini qualsevol interessat pot examinar-ho a les dependències municipals els dies hàbils i en hores d’oficina i al web municipal clicant aquí:

I els anuncis en qüestió, aquí seguidament:

 

Anunci d’aprovació provisional de l’acord de modificació de les ordenances fiscals que han de regir per al proper exercici 2020