EXPOSICIÓ PÚBLICA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’OBERTURA I MANTENIMENT D’UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ

El Ple de l’Ajuntament de Garriguella aprova inicialment un Reglament relatiu a la prevenció d’incendis

Tenint en compte la situació geogràfica i la perillositat de possibles incendis forestals, i per tant, coneixent la importància d’un correcte manteniment, neteja i aclarida de les parcel·les, tant interiors com exteriors del municipi, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 3 de gener de 2020, va aprovar inicialment el Reglament del servei municipal d’obertura i manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions i nuclis de població, i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes, en compliment del que preveu la llei 5/2003 de 22 d’abril i les seves modificacions.

Aquest Reglament se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a l’efecte que pugui ser examinat i de presentació de reclamacions i suggeriments, si s’escau, a comptar des de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Girona, amb la precisió que, de no presentar-se camp al·legació o suggeriment, es considerarà aprovat definitivament, de conformitat amb el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya.

Més endavant l’Ajuntament de Garriguella informarà sobre l’aplicació i incidència d’aquest Reglament (autoritzacions, liquidacions, etc.) a tots els afectats. Recordeu que es tracta d’una mesura de prevenció d’incendis necessària.

Anunci aquí: Edicte d’aprovació inicial d’un reglament

Reglament adjunt aquí: Reglament del Servei municipal d’obertura i manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i edificacions, i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes de Garriguella.

 

 

Destacat incendis