EL PLE DE L’AJUNTAMENT APROVA PER UNANIMITAT LA MOCIÓ AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIÒLENCIA ENVERS LES DONES

L’Ajuntament aprova la moció amb motiu del 25 de novembre Dia Internacional contra la violència envers les dones

 

El Ple del passat 16 de novembre va aprovar la Moció en contra la violència masclista, una vegada més el poble manifesta el seu rebuig en contra d’aquesta realitat:

Es tracta d’una realitat del sistema social que situa l’home en una posició superior, per aquest motiu cal trencar amb aquests pensaments per tal de poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat.

Garriguella vol ser un poble lliure de violències masclistes, per tot això el Ple va adoptar per unanimitat la següent moció: MOCIÓ 25N – PLE

 

 

Moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones

 

La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica,entre d’altres). Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat.

És per això que ens hem dotat d’instruments pioners com la Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la seva modificació Llei 17/2020 i d’instruments judicials, d’anàlisis i protocols d’atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d’assassinats masclistes creix cada any.

Enguany s’han produït 22 feminicidis als Països Catalans i no cessa. Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat sexual i de gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes.

Volem municipis lliures de violències masclistes. Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Primer.- Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el compromiś de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violències masclistes, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones.

Segon.- Revisar, avaluar i actualitzar les eines i plans d’acció vigents per adaptar-los a les noves realitats locals i que contemplin totes les formes de violència masclista.

Tercer.- Garantir la formació́ especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.

Quart.- Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.

Cinquè.- Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista.

 

Recorda que en cas d’assetjaments, violències…truca al 016.

 

 

Un any més des de l’Ajuntament de Garriguella continuem lluitant per la llibertat i la igualtat de les dones!