El Ple de l’Ajuntament aprova inicialment la modificació del Reglament del Cementiri Municipal

Aprovat inicialment la modificació del Reglament del Cementiri Municipal de Garriguella

El Ple de la Corporació, es sessió ordinària de dilluns 17 de maig de 2021, va aprovar inicialment la modificació del Reglament del Cementiri Municipal de Garriguella per unanimitat. Per tal d’aprovar-se definitivament, se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a l’efecte que pugui ser examinat i de presentació de reclamacions i suggeriments, si s’escau, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i al e-tauler de la Corporació, a comptar de l’endemà de l’última d’aquests publicacions, amb la precisió que, de no presentar-se cap al·legació o suggeriment, es considerarà aprovat definitivament, de conformitat amb el que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya.

 

Aquí podeu trobar l’Acord de Ple, amb les modificacions indicades; i seguidament aquí el Reglament amb les modificacions incorporades.

Aprovat sense al·legacions i exposat defintivament mitjançant: Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un reglament Edicte sobre l’aprovació definitiva d’un reglament