El Ple de l’Ajuntament aprova dos nous projectes i una modificació d’ordenances com a mesura contra la COVID-19

La primera sessió de Ple després del confinament

El Ple del passat dilluns 1 de juny aprovà l’ordre del dia previst, i amb important rellevància les aprovacions de dos nous projectes i una modificació d’ordenances relativa al Pla de mesures econòmiques per a pal·liar els efectes de la COVID-19 a Garriguella, les quals es troben en exposició pública.

DOS NOUS PROJECTES

Per una banda s’acordà l’aprovació del Projecte Executiu de Reforma de la xarxa d’enllumenat públic del quadre núm. 5 de Garriguella, el qual proposa una millora de la instal·lació d’enllumenat públic mitjançant diverses actuacions.I per l’altra, el Projecte Executiu d’Acondicionament de la xarxa d’aigua potable de Garriguella de Baix, previst per a executar-lo juntament amb la Mancomunitat d’Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-Saverdera i Pedret i Marzà.

Ambdós projectes es troben a informació pública (durant 30 dies hàbils des de la publicació al BOPG) i estan disponibles AQUÍ:

 • Projecte Executiu d’Acondicionament de la xarxa d’aigua potable de Garriguella de Baix:

Edicte d’Aprovació inicial del Projecte Executiu d’Acondicionament de la xarxa d’aigua potable de Garriguella de Baix

Acord de Ple d’Aprovació inicial del Projecte Executiu d’Acondicionament de la xarxa d’aigua potable de Garriguella de Baix

Projecte Executiu d’Acondicionament de la xarxa d’aigua potable de Garriguella de Baix

 

 • Projecte Executiu de Reforma de la Xarxa d’Enllumenat Públic del Quadre núm. 5 de Garriguella:

Edicte d’Aprovació inicial del Projecte Executiu de Reforma de la xarxa d’enllumenat públic del quadre núm. 5 de Garriguella

Acord de Ple d’Aprovació inicial del Projecte Executiu de Reforma de la Xarxa d’Enllumenat Públic del Quadre núm. 5 de Garriguella

Projecte Executiu de Reforma de la Xarxa d’enllumenat públic del quadre núm. 5 de Garriguella

 

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES MUNICIPALS PER AL 2020

Per a fer front a aquesta conjuntura ocasionada per l’epidèmia del Coronavirus s’han aplicat mesures sense precedents, sempre amb l’objectiu de protegir la salut i la seguretat de tots els ciutadans. Aquestes han incidit econòmicament  i socialment, tan a nivell estatal com local, i per això l’Ajuntament de Garriguella mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 137 de 25 de maig, aprovà el Pla de mesures econòmiques per a pal·liar els efectes de la COVID-19, el qual proposa una sèrie de mesures socioeconòmiques destinades a la ciutadania, petites i mitjanes empreses, així com també autònoms i d’altres afectats… Així doncs, per a desenvolupar el Pla anterior, el Ple de l’Ajuntament aprovà per unanimitat la modificació d’ordenances previstes al Pla de mesures econòmiques per a pal·liar els efectes de la COVID-19 de Garriguella. Amb tot això, recordar que la prioritat, en tot moment, és la d’aturar la propagació del virus i garantir la màxima seguretat, però sempre recolzant el teixit econòmic i social, els quals estan fent un esforç indigent per superar tota aquesta situació.

Per acabar doncs, exposar que la modificació de les ordenances es basa en la incorporació de les tres disposicions transitòries següents, les quals també es troben en exposició pública:

Modificació de l’Ordenança Núm. 7. Ordenança Reguladora de les Taxes per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals diversos  

 • Disposició transitòria primera: Per a l’exercici 2020 s’aplicarà una bonificació del 50% de la quota de la taxa d’escombraries per aquelles activitat d’empreses, petits comerços o autònoms que exerceixin al municipi, i que hagin tancant durant i com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol.
  • Per sol·licitar aquesta exempció s’haurà de presentar:
   1. Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat.
   2. Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma.
   3. Sol·licitud omplerta i signada:  DISPONIBLE AQUÍ –> En la sol·licitud anterior ja hi consta la Declaració Responsable de:
    • No haver exercit l’activitat durant l’estat de l’alarma.
    • Compromís a gestionar correctament els residus.
 • Disposició transitòria segona: Per a l’exercici 2020 s’aplicarà una bonificació del 50% de la quota de la taxa per a la prestació del servei de publicitat a través de la revista municipal per aquelles activitats d’empreses, petits comerços o autònoms que exerceixin al municipi.

Modificació de l’Ordenança Núm. 10. Ordenança Reguladora de les Taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local

 • Disposició transitòria:  Per a l’exercici 2020 s’aplicarà una exempció del 100% de la quota per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, tribunes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.

Edicte relatiu a la modificació de les ordenances

Acord de Ple d’Aprovació de la modificació de les ordenances