El 31 de desembre és la data límit per a fraccionar l’Impost sobre Béns Immobles

L’Ajuntament de Garriguella recorda que el 31 de desembre és l’últim dia per a fraccionar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

 

Si esteu interessats a pagar fraccionadament el pagament de l’impost en qüestió, només cal que ho notifiqueu a les oficines de XALOC o bé a l’Ajuntament de Garriguella abans del 31 de desembre del 2018.

  • Oficina de XALOC, Av. Sant Francesc, núm. 29 de Girona, Telf. 872 081 791
  • Ajuntament de Garriguella, C. Sant Ferran, núm. 1 de Garriguella, Telf. 972 530 093

 

         Bonificacions

A part de la possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI, també us informem de les bonificacions existents per a certs col·lectius, i que per tant, si en formeu part i compliu els requisits, redueixen l’import a pagar considerablement. Aquestes bonificacions són:

 

  • Bonificació del 50% per als Titulars de família nombrosa o de família monoparental. Caldrà que acreditin presentant els següents documents:

a) El certificat d’empadronament, per a verificar que l’objecte d’aquesta bonificació sigui la residència efectiva del sol·licitant i família.

b) La darrera declaració d’IRPF, per a verificar que els ingressos anuals de la unitat familiar resident a l’habitatge siguin inferiors a l’import resultant de multiplicar el salari mínim interprofessional anual pel número de membres de la unitat familiar que resideixen a l’habitatge.

 

  • Bonificació de fins al 30% pels habitatges que instal·lin sistemes per a l’aprofitament d’energies renovables que compleixin:

a) La instal·lació ha de cobrir, com a mínim, el 50% de la demanda energètica total anual de l’habitatge.

b) La sol·licitud de bonificació ha de ser simultània a la sol·licitud de la llicència d’obres amb el corresponent projecte tècnic, amb el pressupost i la memòria de la instal·lació, això en cas de noves edificacions i/o instal·lacions.

c) Còpies compulsades de les factures acreditatives de les despeses i del contracte de manteniment de la instal·lació.

Excepcionalment, aquells béns immobles que preceptivament hagin d’instal·lar un sistema per a l’aprofitament d’energies renovables per raons normatives en matèria d’edificació, aquesta bonificació no hi serà aplicable.

 

Per a més informació podeu consultar l’Ordenança fiscal aquí.