EDICTE Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal núm.7, reguladora de les taxes per la realització d’activitats i prestació de serveis municipals diversos

Transcorregut el termini d’exposició pública de l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm.7 reguladora de les taxes per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals diversos sense que hagin estat presentades reclamacions, al·legacions o suggeriments, l’acord ha quedat definitivament aprovat, per la qual cosa es porta a terme la publicació íntegre del seu text.

Podeu veure l’edicte publicat sencer fent clic aquí.