EDICTE Aprovació de les bases del procés selectiu per a la contractació de joves en pràctiques

PLAÇA D’ADMINISTRATIU, SUPORT A LES ÀREES JURÍDICA, ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA – Programa Garantia Juvenil

Enfocat a joves amb cicle formatiu o grau universitari

 

Titulació requerida:

 • Gestió i Administració Pública, Ciències Polítiques, Econòmiques, Dret, ADE o similars
 • CFGS de l’àmbit administratiu i les finances

La jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals.

Les sol·licituds es podran presentar a través del registre telemàtic e-TRAM amb un termini de presentació fins el dia 15 d’octubre de 2018. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà una relació d’aspirants admesos i exclosos, a més de la data, dia i hora de la realització dels exercicis.

El procediment de selecció de la convocatòria és la de concurs:

 • Primer exercici – Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana (45 minuts)
 • Segon exercici – Per els candidats que no disposin de nacionalitat espanyola es farà una valoració dels coneixements de la llengua espanyola (45 minuts)
 • Tercer exercici – Entrevista curricular on es valorarà:
  • Formació específica
  • Aptituds competencials
  • La claredat de l’exposició
  • Altres valors

S’iniciarà la relació laboral el dia 31 d’octubre de 2018

Per més informació sobre les bases feu clic aquí