Convocatòria de Ple Ordinari pel proper dilluns 20 de setembre

Es continuarà celebrant presencialment

El passat Ple, de 12 de juliol, se celebrà la primera Sessió Plenària presencial després de l’entrada del COVID-19 a les nostres vides. Amb la bona rebuda i d’acord amb les mesures contra el virus, s’ha decidit mantenir la presencialitat a les sessions, sempre seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat, essent en tot moment obligatori seguir les pautes de seguretat contra la COVID-19 (distància, mascareta i renovació d’aire). Amb tot això, s’informa que pel dilluns vinent, 20 de setembre s’ha convocat Ple Ordinari amb el següent Ordre del dia:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE 12 JULIOL DE 2021
2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DEL 9 DE JULIOL AL 15 DE SETEMBRE
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL
4.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 2020
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ DE MARIA VIVES PER LA LLAR D’ INFANTS CURS 21/22
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONTRACTACIÓ DE SARA RUIZ PER LA LLAR D’ INFANTS CURS 21/22
7.- DONAR COMPTE AL PLE LA RELACIÓ D’APROVATS DEL PROCEDIMENT DE GARANTIA JUVENIL 2021
8.- PROPOSTA ACORD MODIFICACIÓ PRESSUPOST PER CRÈDIT EXTRAORDINARI 1.2021
9.- PROPOSTA ACORD APROVACIO MODIFICACIO DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDIT 1.2021
10.- PUNTS URGENTS
11.- PRECS I PREGUNTES