Convocatòria de Ple Ordinari pel dilluns 12 de juliol

Tornen les sessions plenàries presencials

Pel dilluns 12 de juliol de 2021 s’ha convocat una Sessió Ordinària de Ple a les 19:00h, que a diferència de les anteriors no serà telemàtica. Doncs d’acord amb les últimes mesures i indicacions de la Generalitat, s’ha considerat adient retornar a la Sala de Plens del Consistori. En tot moment serà obligatori seguir les pautes de seguretat contra la COVID-19 (distància, mascareta i renovació d’aire).

 

L‘ordre del dia consta dels següents 15 punts:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DE 15 D’ABRIL DE 17 DE MAIG
2.- DONAR COMPTES DE DECRETS DE 14 DE MAIG A 8 DE JULIOL
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA PER L’APROVACIO DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020
4.- DACIÓ DE COMPTE D’INFORME ANUAL SOBRE LES RESOLUCIONS ADOPTADES ALCALDIA REFERENT A LA FUNCIÓ INTERVENTORA
5.-  DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ D’APROVATS DE LA BORSA DE PEÓ
6.-  DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DEL SR JORDI PAGES COM A PEÓ DE BRIGADA
7.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL RECURS 146/2019 – CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
8.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 – PREUS PÚBLICS
9.- PROPOSTA ACORD DE RECTIFICACIÓ INVENTARI MAGATZEM BRIGADA PER ROBATORI DE MAQUINÀRIA
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS DIES DE FESTA LOCAL PER L’ANY 2022
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DESAFECCIÓ DE LLIBRES DEL A BIBLIOTECA – OCTUBRE 2020 A JUNY 2021
12.-  MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021
13.- DECRETS A RATIFICAR
14.- PUNTS URGENTS
15.- PRECS I PREGUNTES