Comunicat referent a les instal·lacions d’energies renovables projectades en el terme municipal de Garriguella

Per tal d’evitar malsentesos, preocupacions i/o d’altres especulacions, l’Ajuntament de Garriguella pública el següent comunicat:

Benvolguts veïns/es,

Com ja haureu pogut llegir en diferents mitjans de comunicació i xarxes socials, en el nostre poble s’hi han presentat dos projectes d’energies renovables. Aquestes instal·lacions se sumen a les moltes que ja es troben sobre la taula a altres municipis de la comarca, així com la resta de Catalunya.

Des de l’Ajuntament creiem adient informar-vos de l’estat en què ens trobem. Doncs ara mateix les dues propostes estan en tramitació a la Ponència d’energies renovables de la Generalitat, però cal tenir en compte que actualment el nostre Ajuntament també té suspès l’atorgament de llicències relatives a les instal·lacions d’aquest caire durant el termini d’un any.

I és que per tal d’estudiar aquest sobrevingut interès en el desenvolupament d’energies renovables ja el Ple del passat 14 d’abril aprovà per unanimitat promoure una modificació de les Normes Subsidiàries en sòl no urbanitzable, i juntament, com a mesura cautelar, també aprovà la suspensió de la tramitació de projectes d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable, plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable, llicències d’activitats i d’edificacions d’obra de nova planta en l’àmbit del sòl no urbanitzable de Garriguella, durant el termini d’un any, relatives al següent:

  • Les relacionades amb la instal·lació per a la producció d’energies renovables (molins de vent i plaques fotovoltaiques).
  • Moviments de terres i tala d’arbres o masses arbòries.
  • Obertura de camins.

Doncs la principal finalitat de tot això és la d’estudiar i delimitar possibles emplaçaments d’instal·lacions d’energies renovables, tenint en compte totes i cada una de les singularitats del nostre terme.

Per acabar manifestar que des de l’Ajuntament de Garriguella defensem una implantació de les energies renovables de forma responsable i que tingui en compte el territori. Garriguella no s’oposa a les energies renovables, s’oposa a la implantació d’aquestes de manera desordenada i sense perspectiva local, perquè hi tenim molt a dir.

Comunicat signat: AQUÍ

Edicte relatiu a la suspensió cautelar de llicències i d’altres tramitacions en sòl no urbanitzable: AQUÍ

Visor ambiental de les energies renovables de la Generalitat (mapa interactiu): AQUÍ

Amb tot això, esteu atents per a futures reunions informatives.