Cens municipal d’animals de companyia

Sabies que si tens un gat, gos o fura tens l’obligació de tenir-lo censat al registre municipal d’animals de companyia?

Tot propietar té un termini de 3 mesos des del naixement de l’animal o de l’adopció per a comunicar l’alta o bé, el canvi de residència de l’animal. I és que segons el Decret Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, són infraccions lleus que poden ser sancionades amb multes de 100 a 400€:

  • No tenir els animals de companyia censats (art. 44.2a)
  • No dur els animals de companyia identificats (art.442f)

I també caldrà que comuniqui la mort de l’animal.

 

Sol·licitar l’Alta:

Per donar d´alta un animal de companyia cal omplir el formulari de sol·licitud d’alta de l’ANICOM que trobareu adjunt i entregar-lo a l´ajuntament degudament omplert i signat, juntament amb els documents següents:

  • Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l’animal: Cartilla sanitària de l´animal o bé el document que entrega el veterinari en el moment de col·locar el microxip –> ATENCIÓ: No es pot registrar un animal a l’ANICOM si no porta xip.
  • DNI del propietari.

D’aquesta manera l’Ajuntament o el Consell Comarcal de l’Alt Empordà entrarà les dades de l’animal i del propietari al registre d´animals de companyia de la Generalitat de Catalunya.

 

En cas de gossos de raça potencialment perillosos (RPP):

En el cas dels propietaris de gossos de raça potencialment perillosos (RPP), és d’obligació també disposar de:

  • Pòlissa de responsabilitat civil, on hi figuri el nom del gos, el número del microxip i l´import de la responsabilitat civil, que no pot ser inferior a 150.253 €.
  • Certificat d´absència d´antecedents penals del propietari. Es pot aconseguir a partir del següent web: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/ciudadanos/certificado-antecedentes
  • Certificat de capacitat física i d´aptitud psicològica.
  • Declaració responsable de no haver sigut sancionat amb infraccions greus o molt greus, que hagin comportat alguna de les sancions accessòries de les previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos, ni altres que hagin comportat el comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Tenint en compte que per a tramitar la llicència de gossos RPP, cal autoritzar-ho per mitjà d’un Decret d’Alcaldia que tindrà una repercussió legal de 5 anys, doncs havent transcorregut els 5 anys caldrà una autorització nova.

Paral·lelament a la concessió de la llicència per animals RPP, es tramitarà l´alta al registre d´animals de companyia, que haurà de ser sol·licitada mitjançant el procediment habitual comentat anteriorment.

*** Els gossos considerats potencialment perillosos són els següents: Akita inu, American bully, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari (o dog canari), Rottweiler, Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra), Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA), Tosa japonès (Tosa inu) i American bully.

 

Taxa:

Així mateix, els recordem que d’acord amb l’Ordenança Reguladors dela Taxa per Tinença d’Animals de Garriguella, la quota tributària per raó de dret de registre, administració i lliurement de placa és de 6.00€.

 

 

Enllaços a documents necessaris:

Sol·licitud d’Alta al Registre d’Animals de Companyia (ANICOM) disponible AQUÍ.

Declaració responsable disponible AQUÍ.