BASES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ D’UN/A JOVE ENTRE 16 I 29 ANYS INSCRIT AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

De conformitat amb el que disposa l’article 69 i següents del Decret 214/1990, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals, es fa públic que per Decret d’Alcaldia en data 25 d’octubre 2017 s’ha acordat: 

Primer.- Aprovar les bases (en l’annex) del procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil, condicionada a la recepció de la resolució d’aprovació, per part del Servei Públic d’ocupació de Catalunya, segons l’ordre TSF/213/201 i la resolució TSF/1779/2017 i que han de regir el procediment de selecció per a la provisió, amb caràcter interí -per un període de 6 mesos- pel sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça de suport a les àrees jurídica, econòmica i de serveis generals de l’Ajuntament de Garriguella. 

Segon.- Convocar simultàniament el concurs-oposició per a la provisió de l’esmentada plaça. 

Tercer.- Disposar la publicació íntegra de les bases al Butlletí Oficial de la Província.