Aprovats inicialment vuit expedients de modificació de crèdit

El Ple de l’Ajuntament aprova inicialment vuit modificacions de crèdit

En sessió ordinària de 9 de novembre de 2020, el Ple d’aquesta Corporació aprovà inicialment vuit expedients de modificació de crèdit:

1. Crèdit extraordinari 5.2020 corresponent a la contractació de l’empresa de substitucions d’urgència de la Llar d’Infants

2. Crèdit extraordinari 4.2020 per a fer front a la redacció del DUPROCIM.

3. Crèdit extraordinari 3.2020 corresponent als treballs d’altres empreses en gestió de documents i arxiu.

4. Transferència de crèdit 2.2020 entre aplicacions del capítol I – despeses de personal.

5. Suplement de crèdit 4.2020 per a fer front les despeses d’inversió de l’edifici de serveis municipal.

6. Suplement de crèdit 3.2020 corresponent als honoraris de l’enginyer municipal.

7.Generació de crèdits 2.2020 per a fer front a les actuacions motivades pel temporal Glòria.

8.Generació de crèdits 1.2020 per a fer front a la construcció de l’edifici de serveis.

Les vuit anteriors modifiquen el Pressupost Municipal de 2020, de conformitat amb allò que es disposa a l’art. 38, apartats 1 i 2, en relació amb els articles 20 i 22, del RD 500/1990, i l’article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s’obre un període d’informació pública, per termini de quinze dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, per a què les persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar-hi al·legacions.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents, així com en els enllaços anteriors. Transcorregut aquest període, si no s’han presentat reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar nou acord.

 

Edicte disponible: AQUÍ