Aprovat inicialment el DUPROCIM

Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Garriguella es troba exposat al públic

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el passat dia 9 de novembre de 2020, va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Garriguella, d’acord amb el que disposa l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el procediment par a la seva tramitació conjunta. Redactat per la tècnica del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Alícia Herrera Puente, d’acord amb la normativa prevista en el Decret 155/2014, de 25 de novembre.

 

En compliment del que disposa l’article 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, s’exposa al públic l’esmentat document, per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP Girona (disponible aquí) i al tauler d’edictes de la seu electrònica municipal; durant aquest termini, el document estarà a disposició de qui vulgui examinarlo, per tal que els interessats puguin formular les al·legacions que considerin pertinents.

Transcorregut el citat termini sense que s’hagin formulat reclamacions i/o al·legacions, quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa.

 

Seguidament trobareu els documents aprovats:

Document Única de Protecció Civil de Garriguella

Plànol NEUCAT

Plànol VENCAT