Aprovades definitivament les modificacions transitòries d’Ordenances Fiscals

 

Publicades definitivament les Mesures econòmiques per a pal·liar els efectes de la COVID-19 a Garriguella per a l’anualitat 2021

En el marc del Pla de mesures econòmiques per a pal·liar els efectes de la COVID-19 a Garriguella 2021, el Ple d’aquest Consistori en data 15 de  març aprovà inicialment per unanimitat dues modificacions transitòries de les Ordenances Fiscals 2021, les quals versen amb la bonificació de la quota de la taxa d’escombraries i l’exempció de la taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, tribunes i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

Havent transcorregut 30 dies hàbils des de la publicació de l’Edicte al BOPG, sense haver rebut cap al·legació, l’Acord s’eleva a definitiu, quedant de la següent manera:

 • En la OOFF. Núm. 7. Ordenança Reguladora de les Taxes per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals diversos:
  S’hi incorpora una disposició transitòria, amb els termes següents:
  Per a l’exercici 2021 s’aplicarà una bonificació a la quota de la taxa d’escombraries proporcional a les obligacions de tancament – per part de la Generalitat, Govern i/o d’altres autoritats sanitàries – per aquelles activitats d’empreses, petits comerços o autònoms que exerceixin al municipi.
  Per sol·licitar aquesta exempció s’haurà de presentar:
  a) Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat.
  b) Comprovant de pagament dels rebuts d’autònoms dels mesos en que ha estat vigent l’estat d’alarma.
  c) Declaració responsable de no haver pogut realitzar la seva activitat com a conseqüència de les obligacions de tancament i/o obligacions de reduccions d’activitat derivades de les mesures contra la COVID-19.
  d) Compromís a gestionar correctament els residus

 

 • En la OOFF. Núm. 10. Ordenança Reguladora de les Taxes per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local:
  S’hi incorpora amb els termes següents:
  Per a l’exercici 2021 s’aplicarà una exempció del 100% de la quota per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, tribunes i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.

 

Així doncs, havent-se aprovat degudament, s’obre el termini per a sol·licitar aquesta última bonificació mitjançant el formulari següent, disponible AQUÍ, aportant la documentació anteriorment citada. El termini per a sol·licitar-ho serà el 30 de novembre de 2021.

 

Documentació complementària:

Acord de Ple d’aprovació inicial les modificacions transitòries de les OOFF 2021: AQUÍ

Anunci d’Aprovació Definitiva: AQUÍ