APROVACIÓ INICIAL DIVISIÓ POLIGONAL DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ UA4

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de juny de 2017, s’ha aprovat inicialment el projecte de divisió poligonal de la Unitat d’Actuació UA 4, situada en sòl urbà, amb la finalitat que es divideixi en les dues Unitats resultants següents: UA.4-1 i UA.4-2, el qual ha estat presentat per l’entitat mercantil M&C Cheetham 53445544635.

De conformitat amb l’article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar des d’avui dia 7 de juliol de 2017, dia de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en l’edició de les comarques gironines d’El Punt/Avui.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament www.garriguella.cat

1- Justificació de l’equilibri de beneficis i càrregues modificació poligonal àmbit UA 4 (NN SS)

2- Projecte de divisió poligonal àmbit UA 4 UA 4-1, i UA 4-2

3- Resum pressupost UA 4-1 i 4-2 Garriguella 14002-00 09-02-17

4- Amidaments UA 4-1 i 4-2 Garriguella 14002-00 09-02-17

5- Pressupost UA 4-1 i 4-2 Garriguella 14002-00 09-02-17

6- 2.1 Modificació poligonal juliol 2014

7- 2.2 Modificació poligonal juliol 2014 

8- 3.1 Garriguella 04.17

9- 2.1.2 UA4 Garriguella