Aprovació inicial del modificat del Projecte bàsic i executiu d’equipament de serveis i d’activitats sòcio-culturals i recreatives

En la passada sessió plenària, en data 28 de desembre de 2018, s’aprovà inicialment el modificat del Projecte bàsic i executiu d’equipament de serveis i d’activitats sòcio-culturals i recreatives de Garriguella, redactat pels arquitectes Sr. Dani Abad Riera i Sra. Susanna Lloansí Geli, en qualitat de col·laboradora.

L’esmentat projecte se sotmet a informació pública, durant un termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.

L’expedient es pot consultar a les dependències administratives municipals de l’Ajuntament de Garriguella durant els horaris d’obertura al públic i o bé, en els següents enllaços:

  • MODIFICAT PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. MEMÒRIA VOL 1a:


O bé: https://issuu.com/ajuntamentgarriguella/docs/modificat_projecte_b_sic_i_executiu

 

  • MODIFICAT PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU. MEMÒRIA. VOL 1b (amidaments i pressupost):

O bé: https://issuu.com/ajuntamentgarriguella/docs/modificat_projecte_b_sic_i_executiu_a0361391bfeb0a