APROVACIÓ INICIAL. Projecte bàsic i executiu d’equipament de serveis i d’activitats sòcio-culturals i recreatives de Garriguella

El Ple municipal, en sessió de data 7 de maig de 2018, ha aprovat inicialment el modificat del Projecte bàsic i executiu d’equipament de serveis i d’activitats sòcio-culturals i recreatives, redactat pels arquitectes Sr. Dani Abad Riera i Sra. Susanna LLoansí Geli, en qualitat de col·laboradora. 
  
L’esmentat projecte se sotmet a informació pública, durant un termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci, durant el qual es podrà examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 

L’expedient es pot consultar a les dependències administratives municipals de l’Ajuntament de Garriguella durant els horaris d’obertura al públic i a la plana web municipal (www.garriguella.cat). 

Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat al·legacions, el projecte es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord.