Anunci sobre l’aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2019

El Ple de l’Ajuntament, en sessió plenària celebrada el dia 4 de febrer de 2019, ha aprovat per majoria absoluta el pressupost municipal únic per a l’exercici econòmic de l’any 2019, així com la plantilla de personal que comprèn tots els llocs reservats a funcionaris i personal laboral.

Aquest restarà exposat al públic durant el termini de quinze dies, a comptar des de l’endemà a la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província, als efectes que puguin ésser examinats i presentar-se les al·legacions que s’estimin oportunes.

L’expedient es pot consultar a les dependències administratives municipals de l’Ajuntament de Garriguella durant els horaris d’obertura al públic, i el contingut del pressupost podrà consultar-se als següents enllaços:

Pressupost Ingressos previstos 2019

Pressupost depeses previstes 2019

Plantilla de personal de l’Ajuntament per a 2019

Bases d’execució del Pressupost exercici 2019

 

Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.