Pressupost

PRESSUPOST GENERAL

EXERCICI 2021

Per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal fes clica AQUÍ

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2021
I DESPESES PERSONAL 465.555,00
II DESPESES CORRENTS 437.270,41
III DESPESES FINANCERES 8.400,00
IV TRANSFERENCIES CORRENTS 30.052,00
V FONS DE CONTINGÈNCIA 9.098,55
PRESSUPOST ORDINARI 950.375,96
VI DESPESES CAPITAL 878.431,90
VII TRANSFERENCIES CAPITAL 0,00
VIII ACTIUS FINANCERS 0,00
IX PASSIUS FINANCERS 30.110,32
PRESSUPOST INVERSIONS 908.542,22
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.858.918,18

 

RESUM PRESSUPOST INGRESSOS 2021
I IMPOSTOS DIRECTES 487.200,00
II IMPOSTOS INDIRECTES 78.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 177.888,95
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 332.792,85
V INGRESSOS PATRIMONIALS 10.035,00
RECURSOS ORDINARIS 1.085.916,80
VI ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS 0,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 667.297,73
VIII ACTIUS FINANCERS 0,00
IX PASSIUS FINANCERS 105.703,65
RECURSOS CAPITAL 773.001,38
TOTAL INGRESSOS 1.858.918,18