Pressupost

PRESSUPOST GENERAL

EXERCICI 2022

El Ple d’aquest Ajuntament, en Sessió Extraordinària celebrada el dia  14 de febrer, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació de l’anualitat 2022 juntament amb la plantilla de personal que comprèn tots els llocs reservats a funcionaris i personal laboral; exposat al públic amb la finalitat que, durant el termini de quinze dies hàbils s’hi pogués presentar contra el mateix les reclamacions que s’estimin pertinents pels interessats a que fa referència l’article 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. Sense constar al·legacions, el Pressupost es considera aprovat definitivament. Adjunt Edicte d’aprovació definitiva publicat en data 28 de març de 2022 al BOPG núm. 2243: AQUÍ 

Edicte d’aprovació inicial AQUÍ

ANUALITATS ANTERIORS: 

  • Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal 2021  AQUÍ
  • Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i de la plantilla de personal 2020 AQUÍ