Calendari Fiscal

Degut a la situació en què ens trobem relativa al Coronavirus, el XALOC va informar el següent, mentre estiguessin en vigor les mesures establertes pel RD 463/2020, de 14 de març, que declarava l’estat d’alarma:

1. No es presentaran al cobrament els rebuts domiciliats dels ingressos municipals amb data de càrrec prevista en aquest període de temps.

2. El nou càrrec al banc d’aquests rebuts es produirà en el moment en què s’acabi l’estat d’alarma. I se n’informarà de la nova data de càrrega al banc dels rebuts domiciliats mitjançant anunci al web de XALOC.

3. Durant el període d’estat d’alarma se suspenen els terminis administratius dels procediments d’aplicació dels tributs i de revisió administrativa dels ingressos municipals.

4. Ampliar el final del període de pagament, en aquells tributs que ja es trobaven en curs en el moment de declarar-se l’estat d’alarma motivat per l’aplicació directa del Reial Decret, que es veu ampliat per tots aquells dies en els què estigui en vigor.

5. Modificar les dates de determinats calendaris fiscals per endarrerir el període de pagament, amb el conseqüent endarreriment de les dates de càrrec del 1er o únic venciment dels rebuts domiciliats (càrrec Q19).

6. Ampliar el període de pagament, de manera que en lloc de calendaris fiscals de 2 mesos, es disposi de 3 mesos per dur a terme el pagament.

Amb tot això, havent transcorregut el període d’estat d’alarma i una sèrie de modificacions de terminis, el calendari fiscal 2020 de Garriguella queda FINALMENT de la següent manera:

CALENDARI FISCAL PEL PAGAMENT VOLUNTARI:

february (1)

CALENDARI FISCAL PEL PAGAMENT DOMICILIAT:

Per aquelles persones que tinguin domiciliat el pagament dels impostos i taxes:

IAE: 1 d’octubre

IBIR (fraccionat): 1 de juliol i 1 d’octubre

IBIU (fraccionat): 1 de juliol i 1 d’octubre

IVTM: 1 de juny

TAXCEM: 1 octubre

TAXVIV: 15 setembre

Atenció: si voleu domiciliar feu arribar a l’Ajuntament la següent Sol·licitud de domiciliació bancària omplerta.

PAGAMENT

  1. Utilitzant el tríptic/rebut que es va distribuir a l’inici del període de pagament (La data d’inici i final de voluntària és la referida al calendari fiscal inicial)
    Si el pagament del rebut es realitza a CaixaBank o Banco Santander es podrà realitzar fins el termini ampliat que consta al web de XALOC malgrat que el rebut indica com a data màxima la del calendari inicial.
  2. Utilitzant un duplicat del tríptic/rebut que es començarà a distribuir el 3 de juny (la data final de voluntària és l’ampliada per resolució de gerència)
    Per tal de facilitar el pagament dels rebuts afectats per l’ampliació del final del període de voluntària, XALOC ha tornat a imprimir els rebuts que encara es trobaven pendent de pagament. L’enviament als domicilis dels contribuents comença el 3 de juny. Aquest document (que ja incorpora la data de final de voluntària ampliada) permet el pagament a qualsevol de les entitats col·laboradores que hi consten. Si en el moment de rebre aquest duplicat del rebut ja s’hagués pagat el deute que s’hi descriu, NO s’ha de tornar a pagar.
  3. Sol·licitant una carta de pagament al CAU (Centre Atenció a l’Usuari) trucant al 972 900 251 o via correu electrònic cau@xalocgirona.cat.

 

Per a més informació:

XALOC: http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent?municipi=77

http://www.xalocgirona.cat/11-contribuents/675-xaloc-informa-als-ciutadans

 

O bé, contacteu directament amb l’Ajuntament de Garriguella: