Calendari Fiscal

Degut a la situació en què ens trobem relativa al Coronavirus, el XALOC ha informat que mentre estiguin en vigor les mesures establertes pel RD 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma:

1. No es presentaran al cobrament els rebuts domiciliats dels ingressos municipals amb data de càrrec prevista en aquest període de temps.

2. El nou càrrec al banc d’aquests rebuts es produirà en el moment en què s’acabi l’estat d’alarma. I se n’informarà de la nova data de càrrega al banc dels rebuts domiciliats mitjançant anunci al web de XALOC.

3. Durant el període d’estat d’alarma se suspenen els terminis administratius dels procediments d’aplicació dels tributs i de revisió administrativa dels ingressos municipals.

4. Ampliar el final del període de pagament, en aquells tributs que ja es trobaven en curs en el moment de declarar-se l’estat d’alarma motivat per l’aplicació directa del Reial Decret, que es veu ampliat per tots aquells dies en els què estigui en vigor.

5. Modificar les dates de determinats calendaris fiscals per endarrerir el període de pagament, amb el conseqüent endarreriment de les dates de càrrec del 1er o únic venciment dels rebuts domiciliats (càrrec Q19).

6. Ampliar el període de pagament, de manera que en lloc de calendaris fiscals de 2 mesos, es disposi de 3 mesos per dur a terme el pagament.

Amb tot això, el calendari fiscal de Garriguella, en principi quedava de la següent manera:

february

No obstant, degut a les successives pròrrogues de l’estat d’alarma, XALOC ha decidit no actualitzar els calendaris fiscals per tal de no confondre als ciutadans/es.

Per tant, a part de les anteriors ampliacions, també cal tenir present que, pel que fa al pagament dels tributs, que quan el pagament del rebut es dugui a terme mitjançant CaixaBank o Banco Santander, es podrà utilitzar el tríptic que s’ha enviat al domicili del contribuent encara que en aquest document de pagament hi consti la data de final del període voluntari inicial (anterior a la data ampliada que consta al web de XALOC).

Per contra, si el pagament es vol realitzar en qualsevol altra entitat financera col.laboradora, el rebut que s’ha enviat al domicili de contribuent només es pot utilitzar com a màxim fins la data que hi consta. Per això, si el pagament es vol dur en terme una vegada superada la data de final de voluntària que consta al rebut i dins del nou període de pagament ampliat, caldrà sol.licitar un nou document de pagament/rebut al CAU via telefònica (972 900 251) o via correu electrònic (cau@xalocgirona.cat).

 

Per a més informació:

XALOC: http://www.xalocgirona.cat/calendari-del-contribuent?municipi=77

http://www.xalocgirona.cat/11-contribuents/675-xaloc-informa-als-ciutadans

 

O bé, contacteu directament amb l’Ajuntament de Garriguella: